Tìm kiếm  
Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Khê
   2018-09-25 15:11:15
Năm năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội LHPN huyện Cẩm Khê đã từng bước tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Để thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị đến 75 đồng chí cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các buổi họp BCH Hội LHPN cơ sở, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép sinh hoạt hội định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức Hội thi Chi hội trưởng phụ nữ giỏi, Hội thi tuyên truyền viên giỏi...., từ đó nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ về hoạt động giám sát phản biện xã hội. Hàng năm Hội LHPN huyện đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, chủ động đề xuất với cấp ủy về nội dung giám sát, đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với Hội phụ nữ cơ sở gắn với tổ chức triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của Phụ nữ” nhiệm kỳ 2017 - 2022 tới 100% cơ sở Hội.

Bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, Hội LHPN huyện đã tiến hành giám sát các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phụ nữ. Năm 2014, giám sát việc triển khai thực hiện Chính sách bảo hiểm xã hội đối với nữ cán bộ chuyên trách cấp xã đối với các đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã Phú Lạc, Văn Bán và Hiền Đa. Năm 2015 giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước” gắn với kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của UBND và Ban chấp hành Hội LHPN cùng cấp, giai đoạn 2012 - 2015 đối với UBND xã Xương Thịnh, Tuy Lộc. Năm 2016, tổ chức giám sát trách nhiệm của UBND xã trong việc triển khai, thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình và kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tại UBND xã Đồng Cam, Phú Khê và Chương Xá. Năm 2017, tổ chức giám sát trách nhiệm của UBND xã trong việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2006- 2017, tại 2 đơn vị Thụy Liễu, Yên Tập. Năm 2018, giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân nghèo, giai đoạn 2013 – 2018, tại 2 đơn vị Cấp Dẫn và Văn Khúc. 

Phát huy vai trò của Hội LHPN huyện là thành viên trong đoàn giám sát của MTTQ và các đoàn thể, đã tham gia giám sát 4 cuộc tại 20 đơn vị, nội dung chủ yếu  giám sát về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ MTTQ và các đoàn thể hoạt động không chuyên trách; giám sát việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu từ nguồn do cha mẹ học sinh đóng góp và nguồn xã hội hóa giáo dục trong trường học; giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo về môi trường; giám sát tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình…

Đối với cấp cơ sở, trong 5 năm qua đã tổ chức được 4 cuộc giám sát độc lập,  với các nội dung như: giám sát việc chi trả chế độ thai sản cho cán bộ nữ;  giám sát việc cấp phân NPK cho hộ nghèo theo chương trình 135; giám sát việc bình xét gia đình văn hóa; giám sát việc thu, nộp và sử dụng quỹ vận động đóng góp của nhân dân làm đường điện khu dân cư… qua giám sát khẳng định một số đơn vị làm tốt như Văn Khúc, Phương Xá, Điêu Lương. Tham gia 148 cuộc giám sát của Ủy ban MTTQ, HĐND, UBND, các ban của HĐND và các tổ chức chính trị khác, nội dung chủ yếu tập trung vào các việc thực hiện quy chế dân chủ, giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện quy ước, hương ước, việc thu nộp quản lý các loại quỹ vận động đóng góp của nhân dân, công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…. . Tham gia 111 cuộc thanh tra và 126 cuộc giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng, nội dung chủ yếu giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã về quản lý sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn, về quản lý, sử dụng quỹ đất cấp xã…

Thông qua hoạt động giám sát, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề còn hạn chế trong thực thi chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ như: nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội phụ nữ cấp cơ sở; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội để đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nghiêm túc thực hiện việc xử lý các hành vi vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình, bố trí kinh phí cho công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình ở cấp huyện, cấp xã. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về Luật Người khuyết tật và Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em; đảm bảo công tác chi trả chế độ cho người khuyết tật kịp thời, đầy đủ...

Trong hoạt động phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng vào dự thảo các văn bản pháp luật . Trong 5 năm  đã có 31 ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ là đảng viên tham gia vào báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức hiện nay; 287 ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình. 100% Hội LHPN các xã, thị, trấn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội Đảng và Đại hội phụ nữ các cấp; đóng góp ý kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo các quy định tại Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp Hội thực hiện tốt công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc tham gia vào các ban chỉ đạo, đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật, tham gia các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy vai trò dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, vai trò phản biện xã hội trong việc tham gia, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết hợp giữa tư vấn và tuyên truyền pháp luật để từ đó có thể giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiếp xúc cử tri, các cuộc đối thoại với lãnh đạo địa phương qua đó phản ánh tình hình và có những kiến nghị, đề xuất chính đáng liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Qua 5 năm thực hiện có thể khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được các cấp Hội phụ nữ  trong hụyện tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ Cẩm Khê sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tạo đồng thuận trong nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

                                                            Thanh Hòa - Hội LHPN huyện Cẩm Khê


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1385
Tông số người ghé thăm:1620366