Tìm kiếm  
Kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018, phương hướng năm 2019.
   2019-01-07 13:49:44
Năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện ổn định. Nhiều chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát huy hiệu quả; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển nhanh, các chính sách, giải pháp của Chính phủ được triển khai đồng bộ, thu ngân sách và thu hút đầu tư vào địa bàn có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo.

Năm 2018, căn cứ vào Nghị quyết của HĐND, UBND huyện đã ra các quyết định giao dự toán thu chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo quy định. UBND huyện chỉ đạo cơ quan Thuế phối  hợp với các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu, chi trên địa bàn; thành lập các đoàn kiểm tra đối với các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế chuyển nộp ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống thất thu, trốn thuế và gian lận thương mại; giám sát các hoạt động chi tiêu nhằm tiết kiệm chi, dành nguồn lực ưu tiên cho cải cách tiền lương năm 2018, cho đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và đầu tư phát triển trên địa bàn. Do thực hiện tốt công tác thu và chi, năm 2018, tổng thu  ngân sách nhà nước ước thực hiện 700 tỷ đồng, đạt 139,4% so dự toán HĐND tỉnh và huyện giao. Trong đó: thu trên địa bàn đạt 85 tỷ đồng, đạt 151,2% dự toán; thu từ bổ sung ngân sách cấp trên 564,09 tỷ đồng, đạt 126,5%; thu phản ánh qua ngân sách 2,39 tỷ đồng; thu từ nguồn chuyển nguồn ngân sách là 48,53 tỷ đồng. Một số khoản thu đạt cao như thu ngoài quốc doanh đạt 121,4%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.000% so dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 219,2%; thu khác ngân sách đạt 271,4%......Tổng chi ngân sách ước thực hiện 665,876 tỷ đồng, đạt 136% so dự toán. Trong đó, chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 20,2 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 476,893 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách 2,1 tỷ đồng; chi chương trình mục tiêu 118,155 tỷ đồng và chi từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 đạt 48,528 tỷ đồng.

Năm 2019, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổng thu ngân sách là 548,894 tỷ đồng; chi ngân sách 530,044 tỷ đồng. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu và xử lý nợ thuế; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ nguồn thu như quản lý đất đai, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, lĩnh vực xây dựng cơ bản, phí, lệ phí; tích cực thu hút các nguồn lực tài chính; tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế…..Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện cần thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đảm bảo triệt để tiết kiệm, đúng mục tiêu, đúng quy định, chống lãng phí; tiếp tục rà soát, sắp xếp, cân đối lại các nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo nguồn để thực hiện các chế độ, chính sách và đảm bảo an sinh xã hội; cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế; phát hiện kịp thời để ngăn chặn những vi phạm trong quản lý ngân sách từ huyện đến cơ sở. Từng bước cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới dịch vụ sự nghiệp công; khắc phục tình trạng nợ đọng và bố trí vốn phân tán, dàn trải; tập trung bố trí vốn cho các công trình, dự án đảm bảo an sinh xã hội, y tế, giáo dục và các dự án phục vụ phát triển KT – XH trên địa bàn huyện.

  T/hiện: Thanh Thủy.


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:2786
Tông số người ghé thăm:1892018