Tìm kiếm  
Cẩm Khê bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
   2019-08-05 10:05:54
Ngày 2/8, UBND huyện Cẩm Khê đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị hè cho Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở toàn huyện.

Tham dự lớp tập huấn có 205 cán bộ quản lý là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 1 ngày, các cán bộ quản lý được quán triệt, truyền đạt các nội dung cơ bản về Nghị quyết số 36 – NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 –QĐi/TW về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Nghị quyết số 35 –NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20 – CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng;  Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những nội dung cơ bản, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tương tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc của Người; Tình hình quốc tế và trong nước 6 tháng đầu năm 2019; Một số vấn đề về kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; Các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Việc bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý các trường là đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức hàng năm trước thềm năm học mới, nhằm trang bị những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng những kiến thức được trang bị để làm tốt công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ ở  trường học, góp phần twhcj hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục Đào tạo của huyện.

Thực hiện: Mạnh Thuần

 

 


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:83
Tông số người ghé thăm:1780020