Tìm kiếm  
Cẩm Khê: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII)
   2013-09-23 15:06:13
Cẩm Khê là huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên hơn 23.000 ha với 30 xã và 1 Thị trấn, trong đó có 26 xã miền núi, dân số toàn huyện là 132.000 người, trong đó trên 26% là đồng bào công giáo, sinh sống  ở 305 khu dân cư.  

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, Cẩm Khê đã thu được những kết quả về phát triển sự nghiệp văn hóa. Các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về vai trò, nhiệm vụ trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa trong thời kỳ mới, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế của địa phương. 

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Huyện ủy Cẩm Khê đã tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đồng thời đề ra chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa; tăng cường nguồn lực, phương tiện cho hoạt động văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong nhân dân; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa lành mạnh nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát động sâu rộng trong nhân dân phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, làng xã, trường học văn hóa. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết về kết quả xây dựng nền văn hóa mới theo tinh thần Nghị quyết. Qua học tập quán triệt, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức tự lực và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Một trong những kết quả nổi bật của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của huyện là thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Qua 15 năm thực hiện, đời sống người dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa tăng nhanh. Hiện, toàn huyện có gần 75% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tăng hơn 14% so với năm 1998); gần 65% khu dân cư văn hóa, tăng 10% so với năm 1998; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng được quy chế văn hóa.  Đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ đã có sự chuyển biến tích cực, ý thức học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống. Các phong trào hành động của các đoàn thể mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng như: phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của đoàn viên thanh niên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của Mặt trận Tổ quốc mang lại hiệu quả thiết thực.  

Trong  thời gian qua, Cẩm Khê luôn chú trọng đầu tư  và xây dựng các thiết chế văn hóa theo quy định. Đến nay, 279/305 khu dân cư xây dựng được nhà văn hóa; 17/31 xã, thị trấn có Đài Truyền thanh FM; 100% xã, thị trấn có tủ sách pháp luật, có hội trường kiêm nhà văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng; 29/31 xã, thị trấn xây dựng được điểm bưu điện văn hóa. Hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn có bước phát triển đa dạng về hình thức và nội dung, như tổ chức các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng… thu hút ngày càng đông đảo quần chúng tham gia. Chi hội văn nghệ dân gian của huyện được hình thành từ năm 2000, hiện có 35 hội viên, sáng tác nhiều ca khúc, kịch bản, tác phẩm hay. Huyện có một câu lạc bộ thơ với 20 thành viên hoạt động khá hiệu quả.

Chất lượng giáo dục - đào tạo của huyện ngày càng nâng lên. Mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị day học không ngừng được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo và lớp một đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt từ 96-98%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 92%, có 40/95 trường đạt chuẩn Quốc gia. Cùng với giáo dục, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, gần 100% trạm y tế xã đã có bác sĩ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, xây dựng và phát triển toàn diện con người .

Bên cạnh đó, việc phát triển mạng lưới thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở được đầu tư nâng cấp, đảm bảo hoạt động theo đúng quy chế đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chính trị trên địa bàn. Nhiều chuyên mục được xây dựng, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, An toàn giao thông, Phòng chống tệ nạn xã hội...  góp phần tích cực trong việc truyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa được chú trọng thực hiện. Các cấp, ngành thường xuyên tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Qua đó góp phần hạn chế những tiêu cực, tệ nạn phát sinh trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Trên địa bàn huyện hiện nay có 38 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, trong đó có 5 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 33 di tích lịch sử cấp tỉnh và 43 di tích đình, đền, nghè, miếu thờ cúng Hùng Vương và các doanh nhân, danh tướng, nhân vật lịch sử thời kỳ Hùng Vương cùng 56 lễ hội truyền thống của các làng xã.


                    Đoàn Văn hóa dân gian huyện Cẩm Khê tham gia Lễ hội đường phố tỉnh Phú Thọ năm 2013                       (Đội rước Voi, Ngựa xã Hiền Đa) 

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 đạt hiệu quả cao, Huyện ủy Cẩm Khê đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong huyện quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp lớn của Nghị quyết Trung ương 5 gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở... Đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết trong huyện, phát huy truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, đơn vị phát triển kinh tế xã hội; gìn giữ bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


Tiết mục múa nón của đoàn VHDG Cẩm Khê tham gia Lễ hội đường phố tỉnh Phú Thọ năm 2013

Với các nhiệm vụ trọng tâm và với quyết tâm mới đặt ra, tin tưởng Cẩm Khê sẽ thu được nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực văn hóa, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ./.

Thực hiện: Kim Khánh; ảnh: Nguyễn Dũng.

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1799
Tông số người ghé thăm:1752472