Tìm kiếm  
Tăng cường công tác truyền thông về Dân số và phát triển trong tình hình mới.
   2019-02-26 15:51:00
Công tác Dân số-KHHGĐ là một hoạt động mang tính xã hội hóa rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng... để từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu về Dân số và Phát triển.

Để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho từng đối tượng về dân số/SKSS/KHHGĐ, trong thời gian qua, Trung tâm Dân số-KHHGĐ đã chú trọng phối hợp truyền thông giáo dục trực tiếp thông qua việc phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số vào các hoạt động thường xuyên của các tổ chức chính trị- xã hội, đặc biệt truyền thông nhóm nhỏ, hộ gia đình, cá nhân. Thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về công tác Dân số và phát triển trong tình hình mới.

Với định hướng trên, năm 2019, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã tham mưu với UBND huyện có các văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân số với nhiều hình thức linh hoạt, nội dung phong phú, sát hợp, hấp dẫn. Tin tưởng rằng, công tác Dân số và phát triển trong năm 2019 sẽ đạt được kết quả khả quan, tạo môi trường thuận lợi về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội, thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện tốt công tác Dân số và Phát triển trên địa bàn huyện./.

 

                                             Nguyễn Thị Tâm- GĐ Trung tâm DS-KHHGĐ

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
Việt Trì
°C

Hà Nội
°C
Số người ghé thăm trong ngày:1799
Tông số người ghé thăm:1752472