Tìm kiếm  
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái
Quảng cáo cột trái

UBND huyện Cẩm Khê thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Căn cứ Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phượng Vĩ, Thụy Liễu, Điêu Lương, UBND huyện thông báo nội dung tuyển dụng như sau

Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được trong hơn bảy thập kỷ qua đều bắt nguồn sâu xa từ việc Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.

Thực hiện Văn bản số 117/STP-PB&TDTHPL ngày 02/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ về việc khai thác Đề cương các Luật và Bộ hỏi – đáp về bầu cử và để triển khai Kế hoạch số 06/KH-PTP ngày 25/02/2021 của Phòng Tư pháp về tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cẩm Khê, Phòng Tư pháp huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khai thác Đề cương các văn bản Luật và Bộ hỏi – đáp về bầu cử, đồng thời chủ động tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn mình quản lý

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 2/3/2021 của UBND huyện Cẩm Khê về việc xét tuyển viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. UBND huyện thông báo nội dung xét tuyển như sau

UBND huyện Cẩm Khê thông báo về việc phát hành, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBND huyện Cẩm Khê trân trọng thông báo kết quả điểm xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa huyện Cẩm Khê

UBND huyện Cẩm Khê thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa huyện Cẩm Khê

Hằng năm, mùa tuyển quân thường được bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11 năm trước đến tháng 02 năm sau. Trong khi nhiều nam thanh niên vui vẻ, tình nguyện lên đường nhập ngũ thì vẫn có một số người tìm mọi cách để trốn, tránh, né nghĩa vụ quân sự. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ bị dư luận xã hội lên án mà còn bị xử lý nghiêm khắc tùy vào tính chất, mức độ vi phạm.

Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất huyện Cẩm Khê thông báo việc lựa chọn tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở với nội dung sau
  Phát thanh - Truyền hình   
     
  Liên kết   
  Thông tin thời tiết   
CẨM KHÊ WEATHER
Số người ghé thăm trong ngày:703
Tông số người ghé thăm:1878491